(Termin realizacji do 7 dni roboczych.)


Uwaga: dotyczy produktów oznaczonych jako "suplement diety".
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety.
Nie nale?y przekracza? zalecanej do spo?ycia dziennej porcji. Kobiety w ci??y i w okresie laktacji decyzj? o stosowaniu powinny skonsultowa? z lekarzem. Przechowywa? w szczelnie zamkni?tym opakowaniu, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Pami?taj, ?e zdrowy tryb ?ycia i zrównowa?ony sposób od?ywiania zapewniaj? prawid?owe funkcjonowanie organizmu i zachowanie dobrej kondycji.

"Konsumencie, kupujesz suplementy diety?
• Sprawd? czy dany suplement znajduje si? w wykazie zg?oszonych suplementów diety i jaki jest jego status. Znajdziesz go na stronie internetowej G?ównego Inspektoratu Sanitarnego. Nie kupuj rzekomych suplementów, je?li nie znajdziesz ich w powy?szym wykazie.
• Nie stosuj suplementów diety „na chybi? trafi?”. Ich przyjmowanie powinno by? skonsultowane z lekarzem, farmaceut? lub dietetykiem oraz poprzedzone w?a?ciwymi badaniami, gdy? ka?dy organizm jest inny. Tylko wówczas b?dzie mo?liwa w?a?ciwa i skuteczna suplementacja.
• Nie diagnozuj swojego stanu zdrowia ani zdrowia twojego dziecka na podstawie reklam. Te same objawy (m.in. przem?czenie, apatia, brak apetytu) mog? mie? ró?ne przyczyny, niekoniecznie zwi?zane z brakiem magnezu, witamin lub innej substancji sugerowanej przez reklam?.
• Suplementami diety nie zast?pisz posi?ku czy w?a?ciwego, zrównowa?onego sposobu od?ywiania. Nie zast?pisz nimi równie? aktywno?ci fizycznej oraz zdrowego stylu ?ycia.
• Nie „wyleczysz si?” suplementami diety. Suplementy diety nie lecz? ani nie zapobiegaj? chorobom. Niektóre sk?adniki znajduj?ce si? w lekach wyst?puj? tak?e w suplementach diety. W tym przypadku ich zawarto?? jest jednak ni?sza przez co nie wykazuj? dzia?ania leczniczego. Przyk?adowo witamina D mo?e wyst?powa? w suplemencie diety lub leku, lecz tylko w tym drugim przypadku, przy odpowiedniej dawce, wykazuje w?a?ciwo?ci lecznicze.
• Pami?taj, ?e suplementy diety mog? zaszkodzi?, a „wi?cej” nie oznacza „lepiej”. Suplementy diety mog? negatywnie oddzia?ywa? na organizm, tak?e te pochodzenia naturalnego i niekorzystnie wp?ywa? na efekty stosowanych leków lub innych suplementów. W przypadku stosowania kilku suplementów diety i leków o zbli?onym sk?adzie mo?e doj?? do przedawkowania danej substancji. Przekraczanie dziennych porcji oraz stosowanie zbyt wielu suplementów diety jednocze?nie zwi?ksza ryzyko pogorszenia stanu zdrowia. Nale?y pami?ta?, ?e w obrocie mog? znajdywa? si? równie? sfa?szowane suplementy diety (ich rzeczywisty sk?ad ró?ni si? od deklaracji producenta). Dotyczy to w g?ównej mierze produktów sprzedawanych za po?rednictwem internetu lub z niewiadomego ?ród?a.
• Zacznij odró?nia?. Suplementy diety mog? by? zbli?one postaci? do leków (np. tabletki, saszetki czy syropy), a tak?e by? produkowane przez tych samych producentów. Mog? mie? równie? podobne nazwy do leków (np. witamina C, witamina B2, mi?ta, melisa). Cz??? suplementów diety jest sprzedawana w aptekach. Nie zmienia to faktu, ?e pozostaj? ?rodkami spo?ywczymi.
• Przed zakupem upewnij si?, czy dany produkt jest lekiem czy z suplementem diety. Opakowanie suplementu diety zawsze zawiera okre?lenie „suplement diety”.
• Informacje o podejrzeniu produktu niebezpiecznego, w tym sfa?szowanego czy nielegalnego suplementu diety, zg?o? do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej lub Powiatowych b?d? G?ównego Inspektora Sanitarnego lub Wojewódzkich Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych."
(fragment publikacji zaczerpni?ty ze strony G?ównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl/?go=news&id=290)